Doprava v SR ku každej objednávke ZADARMO

Reklamačné podmienky

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR.

 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať:

Reklamácia musí obsahovať náležitosti:

Ak reklamácia nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať a následne ju považujeme za bezpredmetnú, pričom sa  zákazník sám zrieka nároku na uplatnenie si náhrady za poškodený tovar.

Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní od doručenia reklamácie.

Ak nebol dodržaný postup aplikácie menoviek, nie je možné žiadať o reklamáciu produktov, lebo reklamácia sa automaticky považuje za neplatnú, kedže nebol dodržaný správny postup aplikácie menoviek.

 

PRÁVO NA VRÁTENIE TOVARU

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie veci na zákazku, od tejto zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť nemôžete, keďže daný tovar je následne vytváraný len pre Vašu spotrebu a daný produkt už po jeho zhotovení nie je možné ponúkať ďalej na predaj. Čo v praxi znamená, že sa nedá uplatniť pri tomto online predaje 14dňová doba vrátenia tovaru bez uvedenia príčiny.
Všetky naše produkty sú zákazkovou výrobou (na mieru)!

 

Odstúpenie od zmluvy 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Zrušenie objednávky predávajúci oznámi bezodkladne kupujúcemu do + dňa od zrušenia objednávky.

Menovky pre vsetkych