Doprava v SR ku každej objednávke ZADARMO

Obchodné podmienky

Nákup v internetovom obchode „PUTMYNAME“  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

 

Základné údaje o dodávateľovi: MY NAME s.r.o., Mgr. Peter Kulich, Bartoškova 7, 831 04 Bratislava, IČO: 50449117, DIČ: 2120366974.

 

Predávajúci: MYNAME.sk,  s.r.o., Bartoškova 7, 831 04 Bratislava, IČO: 50449117, DIČ: 2120366974. Spoločnosť je zapísaná OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka: 113566/B.


Kupujúci:
 Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.putmyname.sk

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK91 1100 0000 0029 4002 7253


Variabilný symbol:
 číslo objednávky.


Bankové spojenie:
 Tatra Banka.


Spoločnosť nie je platiteľom DPH.


Kontakt pre e-shop: mobil: 0907 249 059, e-mail: info@putmyname.sk.


SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu putmyname.skTovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.


Objednávať si tovar môžete:

V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónny kontakt.

Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.

Objednávka je záväzná nakoľko je to tovar dovážaný, len na Vašu konkrétnu objednávku. Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom okamžite po odoslani objednávky, prípadne telefonicky. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie veci na zákazku, od tejto zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť nemôžete, keďže daný tovar je následne vytváraný len pre Vašu spotrebu a daný produkt už po jeho zhotovení nie je možné ponúkať ďalej na predaj.

 

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

 

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@putmyname.sk


Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.


Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.


Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk


Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.


Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Nákup v internetovom obchode „PUTMYNAME“  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Pravidlá súťaží uvádzaných spoloč. Myname s.r.o, prípadne ak parcipujeme v súťažiach u nejakého zadávateľa:

Výhercom v našich súťažiach gratulujeme a možnosť vyčerpania si výhry je vždy 1 mesiac od zverejnenia výsledkov. Buď nami alebo v participácii iného zadávateľa. Výhercu buď naša firma kontaktuje písomnou formou = elektronicky, alebo výherca môže elektronicky nás kontaktovať: info@myname.sk .Po uplynutí doby 1 mesiaca a neuplatnení si nároku na výhru, výherca sa automaticky vzdáva svojho nároku na výhru a následne výhra sa stáva nevymáhateľnou.

 

PUTMYNAME.sk - eshop

Menovky pre vsetkych