POZOR prijímame posledné objednávky do 12:00 UTOROK, ktoré vieme poslať ešte v STREDU 26.6.:)

Už len počas JÚNA garantujeme tieto ceny za MENOVKY, odporúčame si urobiť zásoby už TERAZ 👍

UPOZORNENIE - bude plánovaná prestávka odosielania MENOVIEK kvôli sťahovaniu od 26.6.-15.7., ďakujeme za pochopenie

Free delivery Doprava v SR ZADARMO

Obchodné podmienky

Nákup v internetovom obchode „PUTMYNAME“ môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Základné údaje:

Predávajúci: PUTMYNAME.sk, s.r.o., Štedrá 31D, 821 03Bratislava, IČO: 50449117, DIČ:2120366974, IČDPH: SK2120366974. Spoločnosť je zapísaná OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka: 113566/B.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.putmyname.sk.  

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK91 1100 0000 0029 4002 7253

Variabilný symbol: číslo objednávky.

Bankové spojenie: Tatra Banka.

Spoločnosť je platiteľom DPH.

Kontakt pre e-shop: mobil: 0907 249 059, e-mail: info@putmyname.sk.
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA
Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu putmyname.sk. Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.

Objednávať si tovar môžete:

Po vytvorení objednávky Vám bude zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.
Objednávka je záväzná nakoľko je to tovar vyrábaný na mieru, len na Vašu konkrétnu objednávku. Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom okamžite po odoslani objednávky, prípadne telefonicky, max. do 1hodiny od odoslania objednávky, lebo reporty sa posielajú priamo do tlače. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie veci na zákazku, od tejto zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť nemôžete, keďže daný tovar je následne vytváraný len pre Vašu spotrebu a daný produkt už po jeho zhotovení nie je možné ponúkať ďalej na predaj. 

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

V prípade NEPREVZATIA doporučenej zásielky alebo opätovného zasielania doporučenej zásielky je klient povinný doplatiť poplatok 2 Eur za opätovné zaslanie - v cene je zahrnuté poštovné a balné a až po úhrade danej čiastky na účet Myname s.r.o. mu bude opätovne zaslaná doporučená zásielka.

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@putmyname.sk
Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. 

Nákup v internetovom obchode „PUTMYNAME“  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Pravidlá súťaží uvádzaných spoloč. PUTMYNAME s.r.o, prípadne ak parcipujeme v súťažiach u nejakého zadávateľa:

Výhercom v našich súťažiach gratulujeme a možnosť vyčerpania si výhry je vždy 1 mesiac od zverejnenia výsledkov. Buď nami alebo v participácii iného zadávateľa. Výhercu buď naša firma kontaktuje písomnou formou = elektronicky, alebo výherca môže elektronicky nás kontaktovať: info@myname.sk .Po uplynutí doby 1 mesiaca a neuplatnení si nároku na výhru, výherca sa automaticky vzdáva svojho nároku na výhru a následne výhra sa stáva nevymáhateľnou.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti. 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:

UPLATNENIE REKLAMÁCIE
Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať:

  1. e-mailom: info@putmyname.sk (body z náležitostí reklamácie 1.-8.) a
  2. reklamovaný tovar je nutné poslať poštou doporučene, aby nedošlo k strate, s nasledujúcimi náležitosťami reklamácie:

Reklamácia musí obsahovať náležitosti:

Ak reklamácia nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať a následne ju považujeme za bezpredmetnú, pričom sa  zákazník sám zrieka nároku na uplatnenie si náhrady za poškodený tovar.
Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní od doručenia reklamácie.

Ak nebol dodržaný postup aplikácie menoviek, nie je možné žiadať o reklamáciu produktov, lebo reklamácia sa automaticky považuje za neplatnú, keďže nebol dodržaný správny postup aplikácie menoviek. 

PRÁVO NA VRÁTENIE TOVARU
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie veci na zákazku, od tejto zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť nemôžete, keďže daný tovar je následne vytváraný len pre Vašu spotrebu a daný produkt už po jeho zhotovení nevieme ponúkať ďalej na predaj. Čo v praxi znamená, že sa nedá uplatniť pri tomto online predaje 14dňová doba vrátenia tovaru bez uvedenia príčiny. Všetky naše produkty sú zákazkovou výrobou (na mieru)!

Odstúpenie od zmluvy 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Zrušenie objednávky predávajúci oznámi bezodkladne kupujúcemu do 24hodán od zrušenia objednávky.

DOPRAVA

Je zabezpečená iba Slovenskou poštou.

Ak si zákazník vyberie dodanie Slov.poštou = obyčajná zásielka/LIST, za túto službu SP nevieme garantovať dodanie. Tieto zásielky posielame len na vlastné riziko zákazníka. Za straty obyčajnej zásielky = LIST Slovenskej pošty nenesieme zodpovednosť. Prosím kontaktujte s touto požiadovkou poštu, my nie sme jej zamestnanci a nevieme s tým nič spraviť. Páči sa kontakto na poštu:  www.posta.sk

Doporučená zásielka, List, List 1.trieda = ZADARMO

Kuriér cez Slov.poštu = 6 EUR (zásielku by mal doručiť na ďalší prac.deň od jej podania na pošte.)

Doporučene + 1.TRIEDA je príplatok: + 0,50 EUR (neznamená to, že  objednávka bude nami vybavovaná prioritne)

Poštovné v rámci EU

obyčajný list + 1 EUR

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby sa dajú realizovať akoukoľvek debetnou alebo kreditnou platobnou kartou.
Možné platby:
1. on-line platba cez CardPAY (možnosť platiť okamžite = zadanie čísel z bank.karty)
2. internet banking (tovar je daný na spracovanie až po pripísaní celej ceny tovaru na účet predávajúceho a spárovaním zadaním variabilného symbola z objednávky. O jej spracovaní Vás budeme informovať mailom)

Záruka bezpečného nakupovania

Všetky transakcie sú vykonávané s maximálnou bezpečnosťou cez šifrovací systém SSL (Secure Sockets Layer). Táto technológia garantuje maximálnu bezpečnosť pre všetku komunikáciu medzi našimi zákazníkmi a MYNAME s.r.o.
Ako držiteľ SSL Certifikátu garantujeme, že komunikácia medzi naším serverom a Vaším počítačom je bezpečná a súkromná. Systém neustále monitorujeme a chránmei našu webovú stránku. Zaväzujeme sa k chránenie súkromia našich zákazníkov a bezpečnosti našich webových stránok.

PUTMYNAME - eshop

Menovky pre vsetkych

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné používanie nášho webu a vďaka analýze dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií tu.

Vlastné nastavenie cookies