UPOZORNENIE - plánovaná prestávka odosielania MENOVIEK kvôli sťahovaniu od 25.6.-15.7., ďakujeme za pochopenie

Free delivery Doprava v SR ZADARMO

Výhercovia a pravidlá súťaží

   Naši výhercovia v súťažiach:

Výhercom gratulujeme a možnosť vyčerpania si výhry je vždy 1 mesiac od zverejnenia výsledkov.

r. 2024:

r. 2023:

r. 2021:

r. 2020:

r. 2019:

r. 2018:

r.2017:

 G R A T U L U J E M E !

 

Pravidlá súťaží

uvádzaných spoloč. PUTMYNAMEs.r.o, prípadne ak parcipujeme v súťažiach u nejakého zadávateľa:
Výhercom v našich súťažiach gratulujeme a možnosť vyčerpania si výhry je vždy 1 mesiac od zverejnenia výsledkov.
Výhercu kontaktuje buď naša firma písomnou formou = elektronicky, alebo výherca môže elektronicky nás kontaktovať: info@putmyname.sk . Buď nami alebo v participácii iného zadávateľa.  Po uplynutí doby 1 mesiaca a neuplatnení si nároku na výhru, výherca sa automaticky vzdáva svojho nároku na výhru a následne výhra sa stáva nevymáhateľnou.
Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti  PUTMYNAME, s.r.o na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ.
Usporiadateľom súťaže je: PUTMYNAME s.r.o., Stedra 31D, 82103 Bratislava, IČO: 50449117,DIČ: 21203669742.
Podmienky účasti v súťaži: Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).
Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:
1.Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže pridá k príspevku („post“) usporiadateľa na Facebook profile svoj komentár vsúvislosti so zadaním.
2.Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj spoločnosťou Myname s.r.o, ani iným zadávateľom v mene spoločnosti.
3.Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz;
4.Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci . Zo súťaže nie sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).
Vyhodnotenie Súťaže a výhry:
Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii  Usporiadateľa. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorého určí Usporiadateľ, a ktorý splní všetky  podmienky účasti v súťaži. Výber výhercov sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti.
Výhra bude výhercom zaslanáprostredníctvom Slov. pošty, doručením na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením.
Vylúčenie Súťažiaceho
Usporiadateľ si vyhradzuje právo do Súťaže nezaradiť Súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenie alebo bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi.
Menovky pre vsetkych

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné používanie nášho webu a vďaka analýze dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií tu.

Vlastné nastavenie cookies